1.Методичний кабінет                                                        11. Безпека в Інтернеті

2.Атестація

3. Методична скарбничка викладача

4. Віртуальна бібліотека

5. Методична скарбничка майстра

6.Портфоліо педагога

7. Матеріали КМЗ

8.Дослідно-експерементальна робота ліцею

9.Опис інноваційних проектів

10.Інформаційнйні матеріали про права дитини

Методичний кабінет

В умовах неперервного оновлення освіти важлива роль відводиться організації методичної роботи, яка є «мозковим центром» навчального закладу.

В ліцеї вона організована згідно з «Положенням про методичну роботу в ПТНЗ», яка здійснюється відповідно до перспективного плану роботи педагогічного колективу на рік.

Наше сьогодення зумовлює необхідність переосмислення освітньої діяльності, актуалізації змісту, створення навчального процесу, спрямованого на розвиток і саморозвиток компетентної, конкурентоспроможної особистості. Тому методична робота ліцею спрямована на реалізацію методичної теми «Роль інтерактивних технологій у формуванні особистості».

Методична рада ліцею, до складу якої входять керівники підструктур та голови методичних комісій, організовує та реалізує завдання методичної роботи на основі інформаційних технологій.

Напрямки методичної роботи в ліцеї:

·        методичне забезпечення інноваційної діяльності;

·        підвищення рівня педагогічної майстерності;

·        впровадження державних стандартів;

·        індивідуалізація та диференціація навчання, запровадження особистісно орієнтованих технологій;

·        поглиблення практичної та творчої співпраці педагога та учня.

Організаційним партнером методичної роботи з педагогічними

працівниками є методичний  кабінет.

 

Основні напрямки роботи методичного кабінету:

·        створення умов індивідуальної роботи педпрацівників шляхом постійного забезпечення їх науково-методичною літературою;

·        здійснення організаційно-методичної допомоги педагогам в організації праці та розвитку педагогічної творчості;

·        організація консультацій з питань педагогіки, фахової підготовки, методики викладання предметів;

·        участь в організації та проведенні педагогічних заходів;

·        впровадження в практику роботи кращого педагогічного досвіду, інноваційних технологій.

Внутрішньоліцейна методична робота з педагогічними кадрами спрямована на формування професійної компетентності, збереження та розвиток творчого потенціалу всього колективу, вироблення інноваційного стилю діяльності, підготовки викладачів до пошукової діяльності, впровадження інноваційних педагогічних та виробничих технологій.

Головним у методичній роботі є надання дієвої допомоги викладачам у процесі розвитку їхньої професійної майстерності. Тому для підвищення ефективності функціонування системи методичної роботи з педагогічними кадрами директор керується вимогами, які випливають з об’єктивних закономірностей процесів підвищення професійної компетентності викладачів та майстрів в/н:

·        практичного спрямування;

·        науковістю, конкретністю;

·        системністю, систематичністю;

·        оперативністю, оптимальним поєднанням різних форм і методів цієї роботи.

Організація методичної роботи на діагностичній основі потребує переходу до особистісно – зорієнтованої моделі управління в роботі з кадрами.

Тому методичну роботу ми будуємо на основі діагностики, аналізу інформації про стан професійної компетентності педагогів, їхніх потреб і труднощів, які виникають під час роботи.

 

2. Атестація

педагогічних працівників – джерело педагогічної майстерності

 

Атестація педагогічних кадрів –

 відіграє основну роль у становленні,

згуртуванні та вихованні

 творчого колективу та

педагогічній майстерності

  вчителя.

 

         Зміни в змісті й структурі професійно-технічної освіти вимагають підвищення науково-методичного  рівня вчителя. Учитель повинен уміти досягти  поставлених завдань, стимулювати особисті досягнення учнів не лише контролюючи , а поділяючи відповідальність  за результати співпраці , займатись не лише  просвітництвом, а здійснювати життєтворчу та культуротворчу місії.

         У центрі уваги має бути особистісно зорієнтоване навчання і виховання..

         Для того, щоб виконати ці та інші завдання, педагогічному працівнику необхідно постійно підвищувати свій науково-методичний рівень. Цьому сприяє науково-методична робота в ліцеї. Головною формою науково-методичної роботи педагогічних працівників є самоосвіта. Підвищенню науково-методичного рівня професійної майстерності сприяє атестація педагогічних працівників. Адже один із принципів атестації передбачає стимулювання безперервної фахової та загальної освіти.

         Законом України  "Про освіту” (ст.54) передбачена атестація педагогічних працівників. За результатами атестації визначаються відповідність працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюються категорії, педагогічні звання. Атестація педагогічних працівників проводиться з метою активізації їх творчої професійної діяльності, стимулювання безперервної фахової та загальної освіти, якісної роботи, підвищення відповідальності за результати навчання та виховання, забезпечення соціального захисту компетентності педагогічної праці. Оцінювання праці педагога  в нинішніх умовах слід організувати так, щоб сприяти його розвитку й саморозвитку. Тому атестація педагога як форма виявлення його кваліфікації має бути демократичною, повинна ґрунтуватися на самоаналізі діяльності, спонукати до професійного вдосконалення.

Атестація – це комплексне оцінювання рівня кваліфікації, педагогічного професіоналізму та результативності діяльності працівників освітніх установ.

            Мета атестації

активізація творчої професійної діяльності;

стимулювання безперервної спеціальної і загальної освіти;

активізація якісної роботи;

підвищення відповідальності за результати навчання і виховання;

забезпечення соціального захисту компетентної педагогічної роботи.

       Умови атестації

Має відповідну освіту, що відповідає вимогам, визначеними нормативно-правовими актами в галузі освіти

Виконує посадові обов’язки

Пройшов курси підвищення кваліфікації


            Атестація педагогів – складова частина підвищення педагогічної кваліфікації. Вона передбачає підвищення професіоналізму, розвиток творчої активності, стимулювання діяльності, диференційоване оцінювання результатів педагогічної праці.

            Атестація, як процес взагалі, базується на принципах :

демократизму;

загальності;

всебічності;

систематичності;

колегіальності;

доступності та гласності;

безперервної освіти та  самовдосконалення;  

морального та матеріального заохочення.

 

Атестацію повинні проходити у 2017-2018 н. р.

- чергову:

1.1. Гевліч В. П., викладач іноземної мови, на відповідність раніше присвоєної кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічного звання «старший викладач».

1.2. Зав’язун М. О, викладач математики, економіки, захисту Вітчизни,  на присвоєння кваліфікаційної категорії "спеціаліст першої категорії" та педагогічного звання «старший викладач».

1.3 Поліщук В. В., майстер виробничого навчання з професії «Плодоовочівник», на встановлення 12 тарифного розряду.

1.4 Сідлецька О. П., викладач предметів професійно-теоретичної підготовки, на відповідність раніше присвоєної кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічного звання «викладач-методист».

1.5. Суханіцький В. П., , викладач предметів професійно-теоретичної підготовки, на відповідність раніше присвоєної кваліфікаційної категорії «спеціаліст першої категорії».

1.6. Степанишен Ю. В., майстер виробничого навчання з професії «Водій а/т засобів» на встановлення 12 тарифного розряду.

- позачергову:

1.7 Мельник Л. А, викладач предметів професійно-теоретичної підготовки, на присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст другої категорії».

            Всім, хто причетний до атестації педагогічних працівників, слід пам'ятати, що атестація – безперервний процес, завершення якого в ході поточного навчального року є також і початком атестації педагогічних працівників у новому навчальному році згідно з планом атестації на п'ять років. Під час атестації вивчаються професійні якості вчителя, його сильні та слабкі сторони, рівень загальної культури, вплив атестації на підвищення результативності роботи ліцею, створюються оптимальні умови для вивчення та впровадження провідного педагогічного досвіду.

            Завершує атестаційний період презентація творчої майстерності педагогічних працівників, які атестуються, оформляється виставка (дидактичних та методичних матеріалів, саморобних наочних посібників, кращих конспектів уроків, окремих прийомів і методів педагогічної діяльності).

Атестаційний період – це надзвичайно важливий етап  діяльності ліцею. Атестація відіграє основну роль у становленні, згуртуванні та вихованні колективу, який складається із творчої особистості педагога.

 

 

 

 

 

3. Методична скарбничка викладача

 

·        Веселий ярмарок                                                                                            завантажити

·        Від серця до серця                                                                                          завантажити

·        Методична розробка уроку Локайчук Л.П                                                 завантажити

·        Метод розробка уроку іноземної мови Велика Британія                    завантажити

·        Методична розробка з тракторів Креничка П. П                                    завантажити

·        Методична розробка уроку Гнатишиної О.В                                           завантажити

·        Позаурочний захід з плодоовочівництва Креничка П. П                      завантажити

·        Україна - мій рідний дім                                                                                завантажити

·        Методична розробка з фізики Рудніцької Т. В.                                       завантажити  

 

4. Віртуальна бібліотека

Педагогічна преса та корисні сайти для вчителів

завантажити

5. Методична скарбничка майстра

·        Інтелектуальна гра Деречі І. М                                                                завантажити

·        Методична розробка Кіндрась Н. С                                                       завантажити

·        Методична розробка уроку  Юрчика Б. А                                            завантажити

·        Методична розробка уроку Богатир В.А                                              завантажити

·        Методична розробка уроку Кіндрась Н. С.                                           завантажити

6.Портфоліо педагога.

Портфоліо  2018.

 

Портфоліо  2017.

Портфоліо  2016.

 

7. Матеріали КМЗ

·        КМЗ предметів                                                                                        завантажити

8.Дослідно-експерементальна робота ліцею                                          завантажити

 

9.Опис інноваційних проектів                                                                        завантажити

 

10.Інформаційнйні матеріали про права дитини                                      завантажити